Regulamin Lekcji Online 1:1 w Ach i Och

Regulamin szkoły językowej „ACH I OCH JĘZYKI OBCE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w postaci nauczania języków obcych oraz zakupu Lekcji Online 1:1.

§ 1 Informacje ogólne

ACH I OCH JĘZYKI OBCE prowadzi sprzedaż lekcji online 1:1 w językach: angielski, francuski, hiszpański, koreański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Lekcje online odbywają się za pośrednictwem platformy Skype.

Jedna lekcja trwa 60 minut.

Lektor wysyła link do zajęć przed ich rozpoczęciem na maila podanego przy zapisie na zajęcia.

Zajęcia rozpoczynają się i kończą o godzinie określonej w systemie ActiveNow.

§ 2 Warunki uczestnictwa w zajęciach

Aby wziąć udział w lekcji online 1:1, klient jest zobowiązany do rezerwacji lekcji poprzez formularz na stronie https://achioch.com/lekcje-11-online/ najwcześniej na tydzień przed rozpoczęciem lekcji, a najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji online 1:1 jest obowiązek dokonania opłaty opisanej w § 3.

Klient jest zobowiązany do zachowywania się na lekcji online 1:1 zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 3 Płatności

Cena za pojedyncze zajęcia wynosi 85 złotych z VAT.

Zajęcia należy opłacić od razu przez system DotPay w przypadku zakupu zajęć jednorazowych. W celu skorzystania ze zniżki 5% na pakiety zajęć, należy postąpić zgodnie z Punktem 6 tego Regulaminu.

Aby uzyskać zniżkę 5% za pakiet 5 zajęć, należy wykonać przelew o wysokości 400 złotych na konto: ACH I OCH JĘZYKI OBCE SP. Z O.O. (dawniej Ach i Och Katarzyna Narkiewicz-Jodko Aleksandra Bartoszek sp. c.), ul. Grochowska 341/265, 03-822 Warszawa, numer konta: 56 1140 2004 0000 3102 7699 9393, a następnie wysłać maila z potwierdzeniem przelewu na achioch@achioch.com o tytule Zniżka 5%.

§ 4 Faktury

W celu wystawienia faktury VAT należy wysłać maila na adres mailowy: achioch@achioch.com o tytule Faktura VAT Lekcje online imię i nazwisko

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu.

Powyższy termin na odstąpienie od umowy nie ma zastosowania przy odwołaniu zajęć na mniej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

Klient w przypadku zakupu lekcji online i chęci odstąpienia od umowy ponosi koszt opłaty serwisowej w wysokości 15 zł.

§ 6 Reklamacje

Słuchacz ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczenia usługi lekcji online 1:1 wysyłając maila na adres: achioch@achioch.com o tytule Reklamacja, imię i nazwisko

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

§ 7 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kursanta jest ACH I OCH JĘZYKI OBCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Ach i Och Katarzyna Narkiewicz-Jodko Aleksandra Bartoszek sp.c.) z siedzibą w Warszawie, 03-822 przy ul. Grochowskiej 341/265. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-miał na adres: achioch@achioch.com.

Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu zawarcia i realizacji świadczenia usług w postaci nauczania języków obcych oraz zakupu Lekcji Online 1:1.

Po upływie czasu obowiązywania świadczenia usług w postaci nauczania języków obcych oraz zakupu Lekcji Online 1:1 dane będą przechowywane przez okres 3 lat, o ile nie dojdzie do zgłoszenia życzenia ich usunięcia przez Klienta/Kursanta.

Odbiorcami danych osobowych Kursanta/Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym m.in. lektor prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi.

Kursantowi/Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Spory, które mogłyby wyniknąć z zawartej umowy i akceptacji regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny względem siedziby firmy ACH I OCH JĘZYKI OBCE SP. Z O.O.