Konkurs organizowany na Facebooku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym fanpage’u (https://www.facebook.com/achiochszkola), w którym można wygrać semestr kursu języka angielskiego w grupie, dla dorosłych lub dla dzieci. Poniżej znajuje się regulamin konkursu.

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest szkoła językowa i biuro tłumaczeń Ach i Och Języki Obce z siedzibą na ul. Grochowskiej 341/267, 03-822 Warszawa nr NIP 113-294-73-17 (zwane dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/achiochszkola (zwanej dalej “Fanpage”)
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. polubienie Fanpag’a Ach i Och Języki Obce
c. udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym, w której zawrzeć należy informację o wyborze kursu (dla dorosłych lub dla dzieci) oraz o ulubionym sposobie nauki języka obcego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
4. Czas trwania konkursu: od 27.09.2017 – 6.10.2017, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 10.10.2017.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest semestr kursu języka angielskiego dla dorosłych lub dla dzieci, w grupie. Po wyłonieniu Zwycięzcy Organizator poinformuje Zwycięzcę o dostępnych możliwościach i wspólnie ze Zwycięzcą wybierze najdogodniejszą opcję.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzcą zostanie osoba, której odpowiedź będzie najciekawsza, co zostanie ocenione na podstawie liczby zebranych polubień.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przyznana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, np. prób wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.